تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان عملیات اسب تروای مهاجرانی برای تسخیر ناگهانی میدان آزادی!
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی