تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان آن مرد نیامد
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی