تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان آقا ما تسلیم شما هستیم
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

 

آقا ما تسلیم شما هستیم.