تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان داداش یه کاری بکن این مخ ما کار بکنه
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

داداش یه کاری بکن این مخ ما کار بکنه