تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان مملی گوش کن ببین چی می گن من یه چرت بخوابم
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

مملی گوش کن ببین چی می گن من یه چرت بخوابم