تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان هدیه ی ننجون دوستم
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

هواپیمایه شخصی منو می بینی نن جون دوستم شیخ بی سواد برام گرفته: