تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان کشورهای حامی جنبش جلبکی
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی