تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان چه خبر از سران فتنه؟
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی