تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان صابون (گفت و شنود)
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

گفت: یكی از مدعیان اصلاحات كه بعد از فتنه 88 به انگلیس فرار كرده و در صف پناهندگی ایستاده است حسابی به پر و پاچه مهاجرانی و كدیور افندی پیچیده و گفته است آنها باعث بدبختی او شده اند.

گفتم: بهاءالله مهاجرانی و كدیور افندی كه حیوونكی ها خودشون بدبخت تر و فلك زده تر از بقیه ضدانقلابیون فراری هستند.

 

 

گفت: به آنها گفته؛ وقتی می بینید كه این جمهوری اسلامی درمقابل همه دنیا ایستاده است و آخ هم نگفته، چرا به فكر براندازی آن افتادید كه همه ما را دربه در كنید؟

گفتم: یك دسته 15 نفری مورچه رفته بودند حموم و چون آرزو داشتند آدم حساب شوند، تصمیم گرفتند مثل آدم ها صابون به تنشون بزنند ولی هیچكدومشون از حموم بیرون نیومدند! می دونی چرا؟! چون چسبیده بودند به صابون و مرده بودند.