تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان باید برخی از پیرزن‌های فتنه را بایکوت خبری کنیم
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

گفت: تازه چه خبر؟!

 

 

 گفتم: یکی از کاربران سایت ضد انقلابی بالاترین- تحت مدیریت منوشه امیر- در بخش نظر کاربران- COMMENTS- پیشنهاد جالبی مطرح کرده است.

 گفت: چه پیشنهادی؟!

 گفتم: نوشته است برای این که سوژه دست کیهان ندهیم، باید برخی از پیرزن های فتنه(!!) را بایکوت خبری کنیم و اظهارنظرها و مصاحبه های آنها را پوشش خبری ندهیم.

 گفت: چرا؟!

 گفتم: «بالاترین» معتقد است، این پیرزن ها، عرصه سیاسی را با «درد دل‌های خاله زنکی» اشتباه گرفته اند و چون از سیاست چیزی سر درنمی آورند با پرحرفی های خود برای کیهان «سوژه» درست می کنند.

 گفت: این پیرزن ها را معرفی هم کرده است؟

 گفتم: به چند تای آنها اشاره کرده؛ شیرین عبادی، زهرا رهنورد، شکوه میرزادگی، نوشابه امیری، مهرانگیز کار و....

 گفت: ولی یکی از همین پیرزن ها گفته بود اشاره کیهان به اظهارات ما نشان دهنده اهمیت ماست!

 گفتم: مأمور پلیس زنگ خانه پیرزنی را که همسایه ها از غرغر او شکایت کرده بودند، به صدا درآورد. پیرزن سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت؛ باز هم آمده ای بگویی غرغر نکنم؟! و مأمور پلیس جواب داد؛ آره! پس انتظار داشتی برای خواستگاری آمده باشم!

 پاورقی: دوستان سوء تفاهم نشه من میخواستم عکس شیرین خانم رو بگذارم که یهو این شیخ هم اومد و پیش شیرین جان جا خوش کرد به هرحال مبارک باشه