تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان مناجات شبانه یک دانشجوی دانشگاه آزاد
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

منت جاسبی را عَز وجَل که طاعتش همه پول است و به کلاس اندرش همه استاد اخراجی! هر نفس که فروبَرَد مُمِدّ دو ترم است و چو برآرد ترم تابستان! پس در هر نفسی که در طول سال می کشد سه نعمت موجود است: شهریه ثابت، شهریه متغیر ، زَبَرجَد . از جیب بابای که براَید ... کز عهده پولش به در آید