تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان اگر تو ابوذری، لابد خانه ات در قیطریه هم «ربذه» است!
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

 اظهارات توهم آلود كروبی درباره «ابوذر» معرفی كردن خود باعث مبادله جملات مطایبه آمیز و طنزآلود در فضای اینترنت شد.كروبی در دیدار شماری از عناصر زنجیره ای با زرنگی منحصر به فردی! تلاش كرده بود از سویی خود را همسو و هم وزن آیت الله هاشمی رفسنجانی جا زده و از سوی دیگر خود را نه شبیه طلحه و زبیر بلكه ابوذر معرفی كند! او گفته بود مردم باید قضاوت كنند كه من طلحه و زبیرم یا ابوذر.كاربران سایت جهان نیوز زیر این خبر نظرات جالبی را ارائه كرده اند از جمله؛ «اگر تو ابوذری، حتماً نیاوران و قیطریه ]محله مسكونی كروبی[ هم بیابان ربذه است... جناب آقای كروبی! (یكی از ابوذران زمان!!!)، هنوز از اذهان مردم ایران موضعگیری اعتراضی شما نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی بدلیل حمایتشان از كاندیداتوری آقایان خاتمی و موسوی پاك نشده است!... آقای كروبی! ابوذر كه بعد از پیامبر علیه علی شمشیر نكشید، كشید؟... اول شما بگو علی شما كیست تا ببینیم برایش ابوذری كرده ای یا نه!... بیخود خودت را به هاشمی نچسبان... حالا آیت الله هاشمی را درست گفته ولی خودش رو اشتباه جا زده، بیشتر به طلحه می خوره تا ابوذر... ای سردمدار نوابغ! گمان می كنم به زودی جایزه نوبل هم بگیری... مردم قضاوت خودشون رو كردند آقای رقیب آرای باطله! ابوذربا فقر زندگی كرد، تو چی؟ بیچاره ابوذر.»