تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان بزغاله (گفت و شنود)
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

گفت: وزیركشور دولت خاتمی در مصاحبه با ایلنا گفته است؛ منظور ما از اصلاحات «روزآمد» كردن

 

جمهوری اسلامی بوده است!

 

 

 

 

گفتم: یعنی دیكته جرج سوروس و دلارهای ملك عبدالله و اهانت به امام حسین(ع) و نفی امام زمان(عج) و توهین به امام(ره) و ارتباط با موساد و سیا و MI6 و... برای روزآمد كردن جمهوری اسلامی بوده است؟!

گفت: با آنهمه وطن فروشی و خیانت و جنایتی كه مرتكب شده اند عجب رویی دارند كه...

گفتم: چه عرض كنم؟!

گفت: در این مصاحبه اصرار داشته كه بگوید اصلاحات و سران فتنه هنوز نمرده اند!

گفتم: آموزگاری از دانش آموز كلاسش پرسید؛ آن صحنه ای را كه گفته بودم نقاشی كنی، بیاور ببینم. قرار بود صحنه یك علفزار را نقاشی كنی كه چند تا بزغاله در آن مشغول چریدن هستند. دانش آموز ورقه نقاشی را به دست آموزگار داد. آموزگار با تعجب گفت؛ این كه یك ورقه سفید است، پس علف كو؟ و دانش آموز گفت؛ بزغاله ها خوردند! معلم با عصبانیت پرسید؛ بزغاله ها كجا هستند؟ و دانش آموز گفت؛ آقا اجازه؟! علف ها را خوردند و رفتند!