تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان آق محندس چیز
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی