تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان شعار نویسان دستشویی ها
خالق اثر ناشناس
منبع دروغ های سبز