تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان دیروز و فردای آقای چیز
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی