تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان ادب از که آموختی؟
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی