تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان دست گل های خانم متفکر
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی