تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان تو می روی همانند فتنه بنی صدر و یاران منافقش
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی