تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان نماز جمعه ی مختلط
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی