از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان افشاگری ننجون کروبی / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان کروبی همچنان دنبال پروژه تجاوز! / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان 9 دی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان دیوانه (گفت و شنود کیهان) / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان لانه در پرتگاه / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان احمدی نژاد کُشون / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان مهندس جان تو به جای من بیا جلو / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی