از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان خاتمی ،کروبی و موسوی را من بازیگر کردم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان بچه جان چرا اینجوری شدی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان لازم باشد کفش های کروبی را هم واکس می زنم  / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان  آماده سازی شیخ قبل از مناظره ها / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان سران فتنه در پی جنبش سبز / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان سختی های یک آقازاده / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی