از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان خیز خاتمی برای ریاست فرهنگستان زبان و ادبیات / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان زن طرفدار قذافی در لیبی  / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان اقدام به ادغام / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان شکنجه کروبی با 3 بار استخر در هفته / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان کاریکاتور معمر موسوی / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان کاریکاتور معمر موسوی / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان خیالات / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان عدالت قضایی، حمایتت می‎کنیم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی