از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان شغال برادر سگ زرد! / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان سوتی جدید جنبش سبز / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان دست گل های خانم متفکر / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان نماز جمعه ی مختلط / عکس
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان سر مشق امریکایی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان نامعلوم / رمان
خالق اثر شعر از علی میرزائی آذرماه 1388
منبع دروغ های سبز