لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


هنرمندانی که در این قسمت معرفی می شوند، هنرمندان نام آشنایی هستند که به حمایت از اعتراضات پس از انتخابات پرداختند. انتخاب ایشان تنها بر اساس آثار هنری یافت شده در ارتباط با جنبش سبز بوده و گرایشات قبلی یا فعلی سیاسی آنها را نشان نمی دهد. این فهرست به مرور زمان ویرایش شده و گسترش خواهد یافت.