تاریخ دسترسی: 89/07/25
عنوان دسته کلید «ایران را آزاد کنید» / لوازم تزئینی
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل