تاریخ دسترسی: 89/10/06
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد راه پیمایی میلیونی سبزها از انقلاب تا آزادی
منبع دموکتاتوری