تاریخ دسترسی: 90/01/23
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد راه پیمایی میلیونی سبزها از انقلاب تا آزادی
منبع دموکتاتوری