تاریخ دسترسی: 90/06/08
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع ایران دخت