تاریخ دسترسی: 90/02/27
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد چهلم اولین گروه از شهدای جنبش در (25 خرداد)
منبع ایرانیان انگلستان