تاریخ دسترسی: 90/09/14
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد روز قدس سبز
منبع فکان