تاریخ دسترسی: 90/04/28
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد روز قدس سبز
منبع فکان