تاریخ دسترسی: 90/07/11
عنوان باقیمانده / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع ترانه های سبز

ز مستی و می ، ساغری مانده باقی 

ز می خانه تنها دری مانده باقی 

ز باغی که پر سرو بود و چناران 

شکسته گل پرپری مانده باقی

بلند آسمان جایگاه کلاغان 

ز شاهین و بالش پری مانده باقی 

چه گویم از آن شور و شر های ماضی 

که شورش در آمد شری مانده باقی 

شده ناخدا یار دزدان دریا 

ز کشتی فقط لنگری مانده باقی 

به دست رفیقان و یاران دیرین 

به پشتم ببین خنجری مانده باقی 

ندیدی که بستند چشم عدالت 

از او گوش های کری مانده باقی 

نمانده به جز نقشی از رستم یل 

از او نیمه جان پیکری مانده باقی 

کجا شد سپاه سیاهی لشگر 

که از آن همه لش، گری مانده باقی 

به دنبال بچه نگرد ای برادر 

که رفته است و جای تری مانده باقی 

شعاری که میداد هالو به ملت 

"شو" اجرا شد و عرعری مانده باقی