تاریخ دسترسی: 89/10/10
عنوان گاوبندی در انتخابات / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع ترانه های سبز

موش رفته است و گاو آمده است

گاو اقبال باشد و دولت!

سال گاو است و  گاو گوید: "ماااااا" 

"ما"! همان رمز وحدت ملت

 

سال گاو است و ملتی خوشحال

به گمانش هلوست توی گلو

زود باشد که گاو او زاید

دوقلو، سه قلو، چهار قلو

 

سال پر برکت مرا بنگر

گاو بیچاره مانده در صف شیر

بر چنین سال مملو از برکت

با صدای رسا بگو: "تکبیر"

 

ای که امید بسته ای بر گاو

بی خودی منتظر نمان در صف

سال هشتاد و هشت میباشد

سال تغییر نحوه ی مصرف

 

سال گاو آمد و عزیز دلم

نوبت جیره بندی علف است

کوپن یونجه تا شود اعلام

کارمان باد خوردن است و کف است

 

گاو دارد اگر چه نه من شیر

شیر یارانه ای سر زا رفت

باز هم شکر، می رسد از راه

بر سر سفره کاسه ای از نفت

 

نه اتل نه متل نه توتوله

معده را از چه میزنی صابون؟

نشنیدی مگر که گاو حسن

نه ورا شیر هست و نه پستون

 

آن یکی سال موش بود و چنان

موش بلغور می کشید از پشت

این یکی سال گاو می باشد

"چه کسی گاو مشد حسن را کشت"؟

 

سال گاو است و گاو سالاران

شاخ در جیب مان فرو کردند

چون که آن جیب پاره شد، از نو

بخیه کردند و هی رفو کردند

 

من به تو جیب گویم و تو خودت

هستی از این کنایه ام آگاه

که کجا شاخ را فرو بکنند

جیب یا؟ ... لا اله الا الله

 

سال گاو است و مطمئن باشید

سال تجدید افتخارات است

چون که امسال بی گمان سال

گاو بندی در انتخابات است