تاریخ دسترسی: 90/06/22
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-17 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

در نيمه هاى شب تابستانى شمائيد

كه قدم به خيابان ها مى گذاريد

از حركت برگ ها

بر آسفالت خنك معلوم است.

برگ هاى خشك

در رخت زرد سربازى شان به حركت در مى آيند

مجروح شده از نبردى با عطشى طولانى

آنگاه

سر در جوب بلند مى گذارند

و لب تشنه فرو مى افتند.

هيچ كس ميان من و اين برگ ها حايل نيست

جز شعرهاى من

كه بلند مى شوند

بر مى دارند برگ ها را

و به همراه شما

ميان همين سطرها مى گذارند.