تاریخ دسترسی: 89/07/27
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-18 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

به چه كار من مى آيند شعرها

اگر كه زير پيراهن تان در تابستان

و جامه گرم تان در سرماى زمستان نباشد

اشعارى از ابريشم ناب

كه مردم همه توأمان مى بافند

و به دستم مى دهند

كه براى شما بدوزم.