تاریخ دسترسی: 90/09/05
عنوان بهاران می رسد از راه / شعر
خالق اثر مصطفی بادکوبه ای
منبع ترانه های سبز

خزان گلخانه را تسخیر کرده ست

گل و گلبوته را تحقیر کرده ست

بجای شاخه‌های یاس و شب بو

نهال یائس را تکثیر کرده ست

گمانم باغبان را مرده پنداشت

ز بس پژمرده گل تسخیر کرده ست

خزان را چرخ گردون بال و پر داد

مگو کان باغبان تقصیر کرده ست

چون حق را حق‌خود پنداشت در باغ

تبر را تیغ حق تفسیر کرده ست

خزان با نسل گل زان رو در افتاد

که مفتی لاله را تکفیر کرده ست

چنان از خواری گل با چمن گفت

که جای خار و گل تغییر کرده ست

ولی‌ غافل که آیات طراوت

خدا بر برگ گل تحریر کرده ست!

بهاران می‌رسد از راه یاران

اگر چه اندکی‌ تأخیر کرده ست