تاریخ دسترسی: 90/01/03
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

نقاشی های آماری محمود ۵ ساله از تهران به جشنواره ی هنری بین المللی لاف آبادان راه یافت.