تاریخ دسترسی: 90/07/04
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

جنتی خطاب به دانشمندان: انفجار بیگ بنگ برای شماها یه فرضیه است ولی برای من یه خاطره است.