تاریخ دسترسی: 90/01/25
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

بسیجیه با بسیجیه ازدواج می کنه، بچشون ساندیس می شه.