تاریخ دسترسی: 89/08/08
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

خامنه ي ادعاي پيامبري کرد.ازش پرسيدن معجزه ات چيه؟ جواب داد: با یه ساندیس میتونم بسیجی خودجوش زنده کنم!