تاریخ دسترسی: 90/03/18
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

به بسيجيه ميگن يک پستانداری نام ببر که فقط يک دست داشته باشه. ميگه: مقام معظم رهبری!