تاریخ دسترسی: 89/07/21
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع بهمن 85