تاریخ دسترسی: 90/04/09
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع بهمن 86