تاریخ دسترسی: 89/08/07
عنوان رای من کو؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع بهمن 87