تاریخ دسترسی: 90/04/25
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع بهمن 89