تاریخ دسترسی: 90/09/10
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع حرف حساب