تاریخ دسترسی: 90/03/03
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع حرف حساب