تاریخ دسترسی: 89/11/13
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع حرف حساب