تاریخ دسترسی: 89/07/27
عنوان ایستاده ایم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع حرف حساب